arabichebrew

 

שפכי מפעלים ועסקים

אגף ההנדסה בתאגיד נווה מדבר מיישם תכנית אכיפה ופיקוח בהתאם לכללי השפכים, כפי שנקבעו על ידי רשות המים בכללי תאגיד מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) תשע"א-2011.

 

להלן קובץ תקנות מס' 7021 בנושא שפכים.

מרבית שפכי התעשייה בישראל מוזרמים לטיפול במכוני טיהור השפכים המטפלים גם בשפכים הסניטריים קבעה רשות המים בשנת 2011 כללים להזרמת שפכי תעשייה אל מערכת השפכים הציבורית (כללי תאגידי מים וביוב, שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), זאת מאחר ושפכי התעשייה עלולים להכיל מזהמים שונים שטווח השפעותיהם רחב יותר, כמו פגיעה במערכת הביוב, סתימות ביוב רבות ונזק לציוד אלקטרו-מכני, פגיעה באיכות מי קולחים, פגיעה בערכי הסביבה ובאיכות החיים של התושבים.

בעל עסק יקר! לידיעתך בתאריך 01/7/2014 נכנס לתוקפו עדכון לכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"ד 2014 להלן (כללי שפכי מפעלים) הקובעים הוראות שונות בקשר להסדרת הזרמתם של שפכי מפעלים ובתי עסק באופן שלא תגרום נזק למערכת הביוב, תהליכי הטיפול בשפכים וניצול מי הקולחין, וכן למניעת מטרדים ונזקים לציבור או לסביבה.

מטרת התכנית היא למנוע מטרדים ולהזרים חומרים אסורים הגורמים נזק למערכת הביוב.

 

עיקרי הכללים :

 1. הכללים חלים על כל עסק העונה על ההגדרה "מקום שבו מעבדים או מייצרים או נותנים שירותים ושממנו מוזרמים שפכי תעשייה, במישרין או בעקיפין".
 2. לפי הוראות כללי השפכים מפעל לא יזרים במישרין או בעקיפין שפכים שהינם "שפכים אסורים להזרמה". כהגדרתם בכללי השפכים למערכת הביוב העירונית, כמו כן מפעל לא יזרים למערכת הביוב "שפכים חריגים" כהגדרתם בכללי השפכים, אלא בכפוף לדיווח או לקבלת אישור מתאים מן התאגיד ומשרד להגנת הסביבה, לפי המקרה וזאת לפי סעיף 10 לכללי השפכים.
 3. בין העסקים שהכללים חלים עליהם הם: מוסכים, אולמות ארועים, מסעדות, קניונים מפעלי מזון ושתיה, אטליזים, משחטות, מכבסות, תחנות דלק, מפעלים כימים ועוד כמפורט בכללים

 

הדרישה מהעסקים על פי הכללים :

א. טיפול בשפכים והבאתם לאיכות המותרת להזרמה למערכת הביוב הציבורית.

ב. במידת הצורך התקנת מערכת הפרדת שמנים ושומנים.

ג. טיפול ותחזוקה במערכת לטיפול בשפכים.

 

ניטור ובקרת שפכי תעשייה

כללי תאגידים (שפכי מפעלים) קובעים כי תאגידי המים וביוב מחויבים לבצע תכנית לניטור ובקרת שפכי תעשייה באזורם, זאת בכדי למנוע מבתי עסק ומפעלי תעשייה להזרים חומרים אסורים למערכת הביוב הציבורי.

בהתאם לכללי השפכים, התאגיד עורך תוכנית ניטור ובקרה שנתית ביחס לשפכי מפעלים שתהליכי הייצור בהם מעוררים חשש להזרמת שפכים חריגים ו/או אסורים למערכת הביוב העירונית בניגוד לכללי השפכים.

בכללים סווגו העסקים לפי מגזרים תעשייתיים. תוכנית הניטור השנתית כוללת את רשימת בתי העסק הנדגמים, את הפרמטרים הנדגמים בכל בית עסק, את סוג הדיגום ואת תדירות הדגימה.

 • הבדיקות שמתבצעות באופן שוטף. הבדיקות נערכות על ידי מעבדה מוסמכת . דוגם מוסמך יבצע את הדיגומים.
 • תוכנית הניטור מוגשת ומאושרת על ידי ממונה שפכי תעשיה במשרד להגנת הסביבה.
 • התאגיד מידע את המפעל על כך שהוא נכלל בתוכנית הדיגום.
 • תוצאות הדיגום יועברו למפעל בתוך 30 יום ממועד קבלתן בתאגיד.
 • בהמשך מוצגת טבלה עם מספר הדיגומים והפרמטרים הנדגמים לפי חלוקה לתחומי פעילות.

 

שפכים חריגים ואסורים

להלן ערכי איכויות שפכים בהתאם לתוספת השנייה לכללי שפכי מפעלים:

מרכיב  טור ב' ריכוז (מג"ל)  טור ג' ריכוז (מג"ל) 

כלל מוצקים מרחפים (TSS )

 

400 1000
 צריכת חמצן כימית (COD )  800  2000
 חנקן קלדהל  50  100
 זרחן (P)  15  30

 

  

 

 

 

  

 1. שפכים חריגים הינם שפכים הכוללים את המרכיבים מעל טור ב' בטבלה לעיל:
 2. שפכים חריגים הטעונים אישור הינם שפכים הכוללים את המרכיבים מעל טור ב' בטבלה שלהלן:
 3. מפעל רשאי להזרים למערכת הביוב ללא חיוב, שפכים שאינם עולים על הערכים הרשומים בטור ב'.
 4. מפעל רשאי להזרים למערכת הביוב בתוספת תשלום בגין טיפול בשפכים חורגים, שפכים העולים על הערכים הרשומים טור ב' ונמוכים מהרשום בטור ג'.
 5. מפעל נדרש להגיש בקשה מנומקת ומוסברת בכתב לאישור הסדר המאפשר הזרמת שפכים שריכוזם עולה על טור ג'.
 6. לאחר התייעצות עם מפעיל המט"ש ובאישור ממונה סביבה יבחן התאגיד את הבקשה ויעביר את הודעתו למפעל.
 7. שפכים אסורים מוגדרים בתוספת הראשונה של כללי השפכים.

 

תעריפים

 1. בהתאם לכללי השפכים על המפעלים לשאת בעלות הדיגום והבדיקות. לפי התעריפים הקבועים בכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), - 2009 (להלן "כללי תעריפים) עלות הדיגום תחושב על ידי התאגיד ע"פ פירוט הפרמטרים שנדגמו בבית העסק.
 2. ככל שימצא בדיגום ובבדיקות שיבוצעו ע"י התאגיד כי מפעל מזרים שפכים חריגים ו/או אסורים להזרמה, יחויב המפעל לפי התעריפים המיוחדים שנקבעו לשפכים אלו בכללי התעריפים. חישוב בגין עלות טיפול בשפכים חריגים ו/או אסורים מתבצע ע"פ הנוסחה שפרסמה רשות המים
 3. יצוין שתעריף לשירותי ביוב לתאגיד נווה מדבר עומד על 6.144 ש"ח למ"ק כולל מע"מ
 4. החיוב בגין שפכים אסורים ו/ או חריגים הנו בעד התקופה שחלפה ממועד הבדיקה האחרונה או 90 יום (הקצר מבניהם).

 

אין בחיוב בתשלום או בפירעון התשלום, משום היתר, הרשאה או הסכמה להזרמה של שפכים אסורים ו/או חריגים.

 

דיווח

באפשרות המפעל להגיש – בקשה על הזרמת שפכים חריגים הטעונים אישור "לפי הכללים" - שריכוזם מעל הערכים הנקובים בטור ג' בתוספת השנייה בכללי השפכים וזאת 30 ימים מראש.

פרסום

בהתאם לחוק חופש המידע, תשנ"ח 1998 ותקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור) תשס"ט 2009. מפרסם תאגיד נווה מדבר באתר האינטרנט את ממצאי דיגום השפכים אשר נערכים במפעלים הכלולים בתוכנית הניטור.

מפעלים הכלולים בתוכנית הניטור ומתנגדים לפרסום המידע (בכפוף לעילות הקבועות בחוק ) מתבקשים להודיע על כך לחברה בכתב בצירוף נימוקים להתנגדות.

מידע נוסף ניתן למצוא באתר של רשות המים: http://www.water.gov.il
לפרטים נוספים, שאלות והבהרות ניתן לפנות לשמעון דראי , בטלפון 08-6230758 או במייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

התאגיד ינקוט ביד קשה ובהתאם לכל הסמכויות המוקנות לו ע"פ הדין והנחיות רשות המים במקרים של היעדר שיתוף פעולה מצד המפעלים.

 

טבלת ניטור איכות שפכחים