arabichebrew

 

page-banner

טפסים

טופס החלפת משלמים

יש למלא את הטופס ולצרף אליו: 

  1.  טופס הצהרה על מספר נפשות בצירוף ספחי תעודת זהות של הצרכן החדש ובני ביתו. 
  2.  צילומי תעודות זהות/תדפיס מרשם החברות/עמותות/שותפויות. 
  3.  הסכם שכירות/מכירה חתום על ידי הצדדים.

 

טופס הצהרת מספר נפשות

 

טופס החלפת מד מים

 

טופס הזמנת מד מים חדש

 

טופס קריאת מד מים על ידי תושב

  

טופס הוראת קבע לחשבון

 

טופס הוראת קבע באשראי

 

טופס בקשה לעריכת בירור של חיוב בעד צריכת מים

 

טופס בקשה לבירור חיוב חריג בעד צריכת מים

יש למלא את הטופס ולצרף אליו:

  1. אישור תקינות משרברב מוסמך

 

טופס בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל צריכה חריגה הנובעת מנזילה ממונה ביתי

יש למלא את הטופס ולצרף אליו:

  1. חשבונית משרברב מוסמך
  2. קריאת מונה עדכנית ליום דיווח הנזילה

 

טופס פינוי ביוב

 

טופס בדיקת מד מים

 

טופס הכרה בתעריף מיוחד בשל נזילה (מונה כללי)

 

טופס הארכת שכירות בנכס

 

טופס החלפת משלמים