arabichebrew

 

page-banner

הסבר אודות חשבון המים


צריכת מים


צריכת המים נקבעת על פי קריאת מד המים. ההפרש בין הקריאה הנוכחית לקריאה הקודמת קובע את כמות הצריכה ביחידות מטר מעוקב נכון ליום הקריאה. על מנת שמד המים יקרא באופן תקין, יש לאפשר נגישות מירבית לקריאתו הסדירה. כאשר לא ניתן לקרוא את מד המים, הצריכה תיקבע לפי הערכה ובהתאם לאמור בכללי תאגידי מים וביוב.

 

אחריות על רשת המים


התאגיד אחראי על רשת המים העירונית עד למד המים הכללי, ובבתים פרטיים עד למד המים הפרטי. האחריות על רשת המים הפרטית ותקינותה חלה על הלקוח לרבות אבדן מים הנובע מנזילות או מאביזרים שאינם תקינים.
חישוב חשבון המים תעריפי המים אחידים בכל הארץ ונקבעים ע"י רשות המים שהיא רשות סטטוטורית של המדינה. סכום החיוב הנו מכפלה של כמויות המים שנצרכו בתקופת החשבון בתעריפי המים, כמצוין על גבי החשבון.

 

תעריפי המים


עפ"י כללי תאגידי מים וביוב התש"ע - 2009. החל מתאריך 10/10/2010 צריכה ביתית כוללת שני תעריפים בלבד של מים - תעריף מוזל (ראה תעריף 1) ותעריף גבוה (ראה תעריף 2). התעריף המוזל מתייחס לכמות של 7 מ"ק ראשונים לחודשיים (תקופה ממוצעת לחשבון) כשהוא מוכפל במספר הנפשות המוכרות ביחידת הדיור. התעריף הגבוה מתייחס ליתרת כמות המים שנצרכה ביחידה הדיור בתקופת החשבון.
עסקים ומוסדות יחויבו בתעריף 2 לכל כמות הצריכה בתקופת החשבון.
למידע נוסף על תעריפי המים : www.water.gov.il

 

מספר נפשות מוכר


מספר נפשות מוכר הנו מספר הנפשות המתגוררות (למטרת מגורים) ביחידת דיור של צרכן המים, עפ"י הצהרה בכתב שהעביר צרכן המים לתאגיד, ובצירוף ספח תעודת הזהות הכולל את פירוט הנפשותהמתגוררות בבית. טפסים להצהרה על מס' נפשות קיימים במרכז שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט של התאגיד. צרכן מים שלא העביר הצהרה על מס' נפשות יחושב חשבון המים שלו לפי 2 נפשות מוכרות בלבד.

 

אגרת ביוב

 

אגרת הביוב לצרכני המים כלולה כבר בתוך אגרת המים שצוינה לעיל ועל כן איננה מוצגת בחשבון המים. צרכנים ספציפיים המקבלים רק שירותי ביוב מהתאגיד, יחויבו באגרת ביוב עפ"י כללי תאגידי המים והביוב.

 

תשלום חשבון המים


יש לשלם את חשבון המים עד למועד הנקוב בחשבון. אי תשלום חשבון המים יחייב תוספת ריבית והצמדה על פי חוק, שימו לב: אי תשלום החשבון גורר חיוב בגין הוצאות אכיפה, תביעות משפטית ואף ניתוק מד המים.

 

ערעור על חשבון המים


עם קבלת החשבון, יש לבדוק את כל פרטיו. ערעורים על חשבון המים יש להגיש לתאגיד המים עד 14 יום מקבלת החשבון, בצירוף קריאת מד המים העדכנית ליום הערעור. ערעור על חשבון המים אינו יכול להוות עילה לאי פירעון חשבון המים במועד שנקבע. הטיפול בערעור על חשבון המים הנו עפ"י ההנחיות הקבועות בתקנות המים וכללי תאגידי מים וביוב. על פי סעיף 108 לחוק תאגידי מים וביוב התשס"א - 2001 הרשות הממשלתית למים וביוב תברר תלונות צרכנים כלפי תאגידי ימים וביוב ובלבד שהצרכן פנה תחילה לתאגיד