arabichebrew

 

page-banner

איכות המים

תאגיד "נווה מדבר" אחראי על תחום המים בישובים חורה, כסייפה, ערערה, לקייה, שגב-שלום, ותל שבע תל שבע.  
במסגרת זו עליו לבצע בדיקות לגבי איכות המים במועדים שנקבעו על ידי משרד הבריאות. 

 

הבדיקות נעשות במסגרת חוקית הקרויה "תקנות בריאות העם", שמטרתה להבטיח שמי הברז יהיו בטוחים וראויים לשתייה, באמצעות תקן.
בין היתר נקבע אופן דגימת המים, מיקומו ותדירות הדגימה. כך נקבעו למעלה מ- 75 פרמטרים (ביולוגיים וכימיים) הבוחנים את איכות המים.
כל זאת על מנת להבטיח שהמים שמסופקים על ידי התאגיד הם מים איכותיים ומתאימים לשתייה.

למידע נוסף:

  

החל משנת 2019 - תוכלו לצפות בדוחות איכות המים בישוב שלכם באתר משרד הבריאות באופן הבא:

  1. היכנסו לאתר משרד הבריאות
  2. ביחרו את היישוב שלכם מרשימת היישובים וליחצו על "חפש"
  3. ביחרו את סוג הבדיקה שתרצו לראות ואת שם נקודת הדיגום וליחצו "חפש"

 

2018

2017

2016

2015

2014

2013