arabichebrew

 

המדיניות המשולבת של תאגיד המים והביוב נווה מדבר בע"מ

ההנהלה ועובדי תאגיד מים נווה מדבר בע"מ, מתחייבים להטמעת מערכת ניהול איכות וסביבה, לתחזוקה ולשיפור מתמיד על ידי אימוץ והטמעת תקנים בינלאומיים לאיכות 9001:2015 ISO, בטיחות ובריאות תעסוקתית של העובדים OHSAS 18001:2007 וכן להגנה על הסביבה 14001:2015 ISO וזאת על מנת לעמוד:

 • באמות המידה לשירותים כפי שהן מפורטות בכללי תאגידי מים וביוב, בדרישות חוק אחרות כנובע מכללי תאגידי מים וביוב ומחוק המים, בהוראות רשות המים ומשרדי הממשלה כפי שעולה מתקנות שהותקנו.
 • בדרישות חוק שונות לאיכות ואספקת מים אשר להן זוהו היבטי הגנת סביבה מתאימים לפעילות התאגיד.
 • בדרישות אספקת מים בשגרה ובחירום, ובדרישות צרכני המים ככל שאלו מוצדקות על ידי אמות המידה, והרשויות המקומיות שעליהן הוא חולש, כפי שעולה גם מהנחיות דירקטוריון התאגיד.
 • בדרישות חוק שונות הקשורות לפעילות התאגיד, בהיבטי בריאות תעסוקתית, בטיחות והגנת סביבה.
 • בדרישות חוק שונות הקשורות לפעילות התאגיד, בהיבטי בריאות תעסוקתית, בטיחות והגנת סביבה.
 • ביעדי הנהלת התאגיד להפחתת הסיכונים התעסוקתיים העולים מסקרי סיכונים שמבצע התאגיד לכלל פעילויותיו, לרמת הסיכון הקביל, כפי שהוגדר על ידי ההנהלה, וכן יפעל לסילוק מפגעי בטיחות או סביבה כלשהם שמקורם בפעילות התאגיד או קבלני המשנה שלו.
 • ביעדי הנהלת התאגיד להפחתת מפגעים סביבתיים שמקורם בפעילות התאגיד או קבלני המשנה שלו.
 • בדרישות אספקת מים בחירום על פי הנחיות רשות המים, וכן באירועי חירום.
 • בהתחייבות לשביעות רצון צרכנים, תוך בקרה על מתן שירות יעיל ואפקטיבי.
 • בדרישות ניטורים ובקרות למדידת ביצועי איכות והשפעות על הסביבה.
 • בדרישות מחזיקי העניין וצרכנים, תוך שיתוף עובדים ומנהלים.
 • חשיבה מכוונת סיכונים והזדמנויות והתנהלות מבוססת על חשיבה זו.

ההנהלה תקבע יעדים שנתיים לשיפור מרכיבי האיכות, הבטיחות והגנת הסביבה בסקר הנהלה. מדיניות זו תופץ ותוסבר לכל העובדים וקבלני המשנה, תהיה זמינה למחזיקי עניין ולציבור ותיסקר אחת לשנה, לבדיקת המשך התאמתה לביצועי התאגיד.

עאטף אבו עג'אג -מנכ"ל